شهردار جدید رشت با کوله باری از دانش، اندیشه، تفکر و تجربه بزودی با حکم رسمی وزیر کشور، سکان مدیریت شهری سرزمین میرزا کوچک را بر دست خواهد گرفت + رزومه کامل و درخشان ناصر حاج محمدی در یک نگاه

افزودن دیدگاه